logo

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO informuję, jak niżej:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego mgr Monika Adamska, z/s w Jaworznie, ul. Na Błoniach 5
2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy madamska1@interia.pl lub pisemnie na adres siedziby Kancelarii.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej;
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach związanych z:

– świadczeniem pomocy prawnej,
– administrowaniem i zarządzaniem świadczeniem usług prawnych przez Kancelarię,
– zastosowania się do wymogów przepisów prawa oraz wymogów organizacji zawodowej, do której należę, tj. samorządu radców prawnych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom trzecim w związku ze świadczeniem przez te podmioty usług na rzecz Kancelarii, jak przykładowo biuro rachunkowe, firma kurierska, a ponadto stronom ewentualnego postępowania i ich pełnomocnikom, sądom powszechnym, biegłym, komornikom, Urzędowi Skarbowemu, stałym współpracownikom Kancelarii (tj. innym radcom prawnym, aplikantom radcowskim);
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu w jakim zostały zebrane zgodnie z obowiązującymi wymogami i regulacjami prawnymi. W przypadku braku szczególnych wymogów prawnych okres przechowywania wynosi maksymalnie 10 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
9. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usług prawnych przez Kancelarię.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.
14. W razie pytań proszę o kontakt z Kancelarią pod adresem e-mail: madamska1@interia.pl